Tradução de "também no futuro" a língua checa:


  Dicionário Português-Tcheco

Também - tradução : Futuro - tradução : Futuro - tradução : Futuro - tradução : Também - tradução : Também no futuro - tradução :

Ads

  Exemplos (Fontes externas, não revisadas)

Nós também pensamos no futuro.
Zachovali bychom se stejně, kdybychom byli na jeho místě.
E assim será, também, no futuro.
Tak tomu bude i v budoucnosti.
Este princípio também pode ser aplicado no futuro.
Tento princip je udržitelný také s ohledem na budoucnost.
No futuro, deveremos também subsidiar postos de trabalho.
Do budoucna bych rovněž měli umožnit subvencování pracovních míst.
Mas vamos falar mais sobre isso no futuro, também.
O tom ale budu mluvit jindy.
Isso será discutido no futuro, mas também é importante.
O tomto tématu budeme diskutovat v budoucnosti, ale je také důležité.
Também vamos envolver nos activamente nesta questão, no futuro.
O to bychom také měli v budoucnosti usilovat.
No entanto, devemos, naturalmente, olhar também para o futuro.
Musíme se však také samozřejmě dívat do budoucnosti.
No entanto, também temos de olhar para o futuro.
Musíme se však také dívat do budoucnosti.
Precisamos também de introduzir mudanças nesta área, no futuro.
V této oblasti je rovněž zapotřebí dosáhnout změn.
Posso assegurar vos que o faremos também no futuro.
Mohu vás ujistit, že tomu tak bude i v budoucnosti.
No entanto, devemos também olhar para a economia do futuro.
Také bychom se měli podívat na hospodářství budoucnosti.
As medidas propostas no relatório são também um investimento no futuro da Europa.
Opatření navržená ve zprávě rovněž představují investici do budoucnosti Evropy.
O que foi possível então também pode ser possível no futuro.
To, co bylo možné tehdy, může být možné také v budoucnu.
Estas são questões quotidianas que teremos também de resolver no futuro.
Jedná se o každodenní otázky, které budeme rovněž muset v budoucnosti vyřešit.
No futuro, poderá ser possível apoiar aspectos culturais também no âmbito de outros programas.
Snad bude v budoucnosti možné podporovat kulturní aspekty i prostřednictvím jiných programů.
Refiro me de facto também aos empregadores, no sentido de um investimento no futuro.
Hovořím skutečně také o zaměstnavatelích, u nich jde o zisky z investic do budoucnosti.
A este respeito , o Eurosistema irá também cooperar com essas entidades no futuro .
V tomto směru bude Eurosystém spolupracovat s příslušnými třetími stranami i v budoucnu .
No entanto, um aniversário é também um momento para olhar para o futuro.
Určité výročí je však i chvílí vhodnou k tomu, abychom pohlédli do budoucnosti.
Falámos sobre a cooperação no futuro e também sobre a próxima Presidência belga.
Mluvili jsme o naší budoucí spolupráci a rovněž o nadcházejícím belgickém předsednictví.
Defendo também o alargamento da NATO à Geórgia e à Ucrânia no futuro.
Podporuji také to, aby se NATO jednoho dne rozšířilo o Gruzii a Ukrajinu.
E a dádiva ao nosso hospital. As crianças também lhe agradecerão no futuro.
Díky za váš dar nemocnici, děti vám budou navěky vděčné.
Temos de olhar também para o futuro.
Musíme se zároveň dívat dopředu.
A Renova não só investe nas suas fábricas, como também no futuro da população.
Společnost Renova investuje nejen do svých továren, ale i do budoucnosti populace.
É também uma plataforma para múltiplos serviços no futuro, que hoje só podemos imaginar.
Je také platformou pro různé budoucí služby, které si dnes můžeme pouze představovat.
O novo acordo deve também providenciar o quadro jurídico para as sustentar no futuro.
Nová dohoda by měla také poskytnout právní rámec umožňující stavět na těchto společných prostorech i v budoucnu.
Haverá também produtos fitossanitários disponíveis em quantidade suficiente para uma gestão sustentável no futuro.
K dispozici bude také dostatečné množství přípravků na ochranu rostlin pro udržitelné hospodaření v budoucnu.
Estamos a falar do rumo a seguir e também da implementação no futuro próximo.
Hovoříme o směřování a rovněž o provádění v brzké budoucnosti.
É igualmente um importante instrumento que, também no futuro, será muito necessário à União.
Současně je to důležitý nástroj, který bude v Unii v budoucnu zcela nezbytný.
No caso do serviço de dados em roaming, cremos que esta será também uma evolução no futuro.
A pokud jde o datový roaming, věříme, že se tato oblast v budoucnu bude vyvíjet.
Não creio que o tenhamos feito no passado e espero que também não o façamos no futuro.
Nemyslím, že jsme to v minulosti dělali a doufám, že to nebudeme dělat ani v budoucnosti.
Já pensou no futuro aprender outras línguas também? Quer estudar com o seu filme favorito?
Přemýšlíte, že byste se časem učili i další jazyky? Chcete mít k dispozici svůj oblíbený film již navždy?
São também analisados os desafios que a política regional irá enfrentar no futuro mais próximo.
Zmiňujeme se i o výzvách, jimž bude regionální politika čelit v blízké budoucnosti.
Em terceiro lugar, também teria sido aconselhável pensar no futuro e promover as novas tecnologias.
Zatřetí by bylo rozumné zamyslet se nad budoucností a podporou nových technologií.
No futuro, também teremos de ter em conta a forma como os Estados Membros reagem.
V budoucnu musíme zohlednit i to, jak reagují členské státy.
Este facto demonstra claramente a importância do diálogo entre as nossas instituições também no futuro.
Z toho je také snadno patrné, jak je i v budoucnosti důležitý dialog mezi oběma orgány.
No futuro, com a senhora Baronesa Ashton, esta política passará também a ter um rosto.
V budoucnosti bude mít tato politika v osobě baronky Ashtonové také svoji konkrétní tvář.
Consequentemente, desejam também que os trabalhadores europeus continuem ligados ao fabrico desses carros no futuro.
Proto si také přejí to, aby v budoucnu na těchto autech pracovali evropští pracovníci.
Na minha opinião, projectos como este também deverão receber um apoio muito significativo no futuro.
Myslím, že i takovým projektům by se mělo v nadcházejícím období dostat výrazné podpory.
No futuro, uma indústria mineira lucrativa deve ser uma possibilidade e também na União Europeia.
V budoucnosti musí být rentabilní těžební průmysl možností i v Evropské unii.
Tem também de garantir segurança para o futuro.
Musí také poskytnout bezpečnost pro zítřek.
Também é necessário que olhemos para o futuro.
Také musíme hledět dopředu.
No futuro.
A v budoucnost.
Contudo, devemos evidentemente presumir que no futuro irá também ocorrer um aquecimento maciço do ambiente marinho.
Samozřejmě, však musím předpokládat, že v budoucnosti budeme svědky oteplování mořského prostředí.
Julgo que nesta matéria também podemos contar com a continuação de uma boa cooperação no futuro.
Myslím, že i v této oblasti se můžeme do budoucna těšit na dlouhodobou dobrou spolupráci.

 

Pesquisas relacionadas: Também, Também - Futuro - Futuro Próximo - No Futuro - Visão De Futuro - Adiantamento Para Futuro Aumento De Capital - Num Futuro Próximo - Meus Planos Para O Futuro São - Futuro Promissor - Em Um Futuro Próximo -