Tradução de "prazo para o cumprimento" a língua checa:


  Dicionário Português-Tcheco

Para - tradução :
Pro

Para - tradução :
Fro

Cumprimento - tradução : Cumprimento - tradução : Para - tradução :
Na

Pára - tradução :
Par

Prazo - tradução : Prazo - tradução :

Ads

  Exemplos (Fontes externas, não revisadas)

Prazo razoável para o cumprimento
Žalovaná strana přijme veškerá opatření nezbytná k bezodkladnému splnění nálezu rozhodčího tribunálu v dobré víře.
Prazo razoável para o cumprimento
ohrožovalo průmyslové, obchodní nebo profesní tajemství.
Prazo razoável para o cumprimento
Žalující strana nesmí uvést oznámená opatření v účinnost do té doby, než původní rozhodčí tribunál vydá svou zprávu.
Prazo razoável para o cumprimento
S ohledem na příslušné pravomoci Unie a členských států se tento protokol
Prazo razoável para o cumprimento
Zahájení rozhodčího řízení
Prazo razoável para o cumprimento
Článek 79
Prazo razoável para o cumprimento
Pokud rozhodčí tribunál usoudí, že tuto lhůtu není možno dodržet, musí o tom jeho předseda písemně uvědomit smluvní strany a Výbor dohody o hospodářském partnerství s uvedením důvodů zpoždění a data předpokládaného dokončení práce rozhodčího tribunálu.
Prazo razoável para o cumprimento
Rozhodnutí rozhodčího tribunálu by nemělo být v žádném případě oznámeno později než 180 dnů po jeho ustavení.
Prazo razoável para o cumprimento
Zasedání uvedená v této kapitole by měla probíhat za osobní účasti.
Prazo razoável para o cumprimento
s ohledem na příslušná ustanovení hlavy V této dohody, jichž se dovolávají strany sporu, zkoumat záležitost, jež mu byla předložena v žádosti o ustavení rozhodčího tribunálu rozhodnout o souladu dotčeného opatření s těmito příslušnými ustanoveními a vydat zprávu v souladu s články 324, 325, 326 a 338 této dohody.
Toda esta indecisão pode ter consequências para o cumprimento do prazo proposto.
Tato nerozhodnost může mít dopad na splnění termínu.
O não cumprimento deste prazo implica o pagamento de uma multa.
Za nedodržení lhůty se uděluje pokuta.
O cumprimento deste prazo é avaliado pelos bancos centrais nacionais .
Dodržení lhůty posuzují národní centrální banky .
O cumprimento deste prazo é avaliado pelos bancos centrais nacionais.
Nabídky lze odvolat až do skončení lhůty pro podávání nabídek.
No entanto, os Estados Membros podem fixar um prazo razoável para assegurar o cumprimento dessas condições.
Členské státy však mohou poskytnout přiměřenou dobu ke splnění těchto podmínek.
Caso não seja possível o cumprimento imediato, as Partes esforçam se por chegar a acordo quanto ao prazo necessário para o cumprimento do disposto no relatório.
Opatření uvedená v účinnost po vydání zprávy musí být v souladu se zprávou rozhodčího tribunálu.
Caso o cumprimento imediato não seja possível, as Partes devem esforçar se por chegar a acordo quanto ao prazo necessário para o cumprimento do disposto no relatório.
Strany oznámí dohodnutý mandát rozhodčímu tribunálu do tří dnů od dosažení dohody.
Incumprimento de Estado Não adopção, no prazo previsto, das medidas necessárias para dar cumprimento ao artigo 26.o
3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002 22 ES ze dne 7. března 2002 o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací (směrnice o univerzální službě ) (Úř. věst. L 108, s. 51 Zvl. vyd. 13 29, s.
Considerando que é necessário prever um prazo para que as explorações possam tomar as medidas necessárias para o cumprimento das novas normas,
vzhledem k tomu, že je třeba poskytnout hospodářstvím čas k přijetí nezbytných opatření, aby vyhověla novým pravidlům,
A decisão deve ser tomada no prazo (20) dias após o cumprimento das condições.
Rozhodnutí musí být přijato v rámci (20) dnů po splnění podmínek.
Além disso, a União Europeia continua empenhada na elaboração de medidas para verificar o cumprimento da CABT a longo prazo.
Evropská unie navíc zůstává odhodlána vyvinout opatření za účelem kontroly dodržování úmluvy v dlouhodobém výhledu.
Caso o cumprimento imediato não seja possível, as Partes esforçam se por chegar a acordo quanto ao prazo necessário ao cumprimento da decisão.
Článek 391
Incumprimento de Estado Não adopção, no prazo previsto, de todas as disposições o o o o os necessárias para dar cumprimento aos artigos 2.
Nesplnění povinnosti státem Nepřijetí ve stanovené lhůtě všech předpisů nezbytných pro dosažení souladu s článkem 2, čl.
O prazo para cumprimento segundo a Gazeta Oficial da República da Sérvia N.º 64 10 é 1 de junho de 2015.
Termín pro dodržování oficiálního věstníku Srbské republiky č. 64 10 je 1. června 2015.
prevejam a autorização de saída célere das mercadorias num prazo que não exceda o necessário para dar cumprimento à sua legislação
Cíle a zásady
Os Estados Membros iniciam o cumprimento das formalidades aplicáveis num prazo a fixar pelo Conselho.
Členské státy zahájí odpovídající proces ve lhůtě stanovené Radou.
Caso não seja possível dar imediatamente cumprimento às recomendações e decisões, o membro em causa disporá de um prazo razoável para o fazer.
Jestliže není věcně možné, aby ihned postupoval v souladu s doporučeními a rozhodnutími, bude dotčenému Členu poskytnuta rozumná přiměřená lhůta, aby tak učinil.
O facto de as linhas de chamada se encontrarem ocupadas não pode ser invocado para justificar o não cumprimento do prazo para a apresentação da proposta.
Pokud budou čísla obsazená, nelze tuto skutečnost brát v úvahu jako omluvu za nedodržení lhůty pro podání nabídek.
Não tendo adoptado, no prazo estabelecido, todas as disposições legislativas, regulamentares e administrativas necessárias para dar cumprimento aos o o o os artigos 2.o
Francouzská republika tím, že ve stanovené lhůtě nepřijala všechna právní a správní ustanovení nezbytná k dosažení souladu s článkem 2, čl.
Cumprimento da regulamentação relativa ao trabalho a tempo parcial e a o o prazo certo (artigo 1.
Dodržování právní úpravy práce na částečný pracovní úvazek a na dobu určitou (čl. 1 odst.
a Irlanda disporá de um prazo até 31 de Dezembro de 1998 para dar cumprimento ao artigo 1º no que respeita aos passageiros transportados na parte traseira dos motociclos e de um prazo até 31 de Dezembro de 1995 para dar cumprimento ao artigo 1º no que respeita aos outros veículos, bem como para dar cumprimento ao artigo 2º
má Irsko lhůtu do 31. prosince 1998 pro dosažení souladu s článkem 1 ohledně spolujezdců na motocyklech a lhůtu do 31. prosince 1995 k dosažení souladu s článkem 1 ohledně ostatních vozidel a k dosažení souladu s článkem 2.
Todavia, a República Helénica beneficia de um prazo suplementar de dois anos para dar cumprimento a esta directiva.
Řecké republice je však poskytnuta dodatečná lhůta dvou let k dosažení souladu s touto směrnicí.
O termo desse prazo não implica que o pedido seja devolvido à entidade de origem caso seja considerado possível dar lhe cumprimento num prazo razoável.
Uplynutí této lhůty nemá za následek vrácení žádosti odesílajícímu subjektu, pokud je zřejmé, že je doručení proveditelné v přiměřené lhůtě.
Para determinar a duração do prazo razoável, o painel de arbitragem tem em conta o prazo de que necessitaria normalmente a Parte requerida para tomar medidas legislativas ou administrativas comparáveis que essa Parte considera serem necessárias para assegurar o cumprimento.
Rozhodčí soud se skládá ze tří (3) rozhodců.
Para determinar a duração do prazo razoável, o painel de arbitragem tem em conta o prazo de que necessitaria normalmente a Parte requerida para tomar medidas legislativas ou administrativas comparáveis que essa Parte considera serem necessárias para assegurar o cumprimento.
Ustavení rozhodčího soudu
A Parte requerida toma as medidas necessárias para dar cumprimento à decisão arbitral e procura chegar a acordo quanto ao prazo necessário para o fazer.
Postupy řešení sporů
A Parte requerida toma as medidas necessárias para dar cumprimento à decisão arbitral e procura chegar a acordo quanto ao prazo necessário para o fazer.
Vlastní zprostředkování a zejména všechny sdělované údaje a stanoviska zaujímaná stranami v těchto řízeních musí zůstat důvěrná.
Se o exame confirmar a não observância das referidas condições, a Comissão fixa um prazo para que o Estado Membro lhes possa dar cumprimento.
Potvrdí li přezkoumání, že uvedené podmínky nejsou dodržovány, Komise určí členskému státu lhůtu, během níž musí tyto podmínky splnit.
Que medidas foram adoptadas para restabelecer o cumprimento num prazo tão breve quanto possível , em conformidade com a alínea a) do artigo 10.o?
Jaká opatření jsou přijata, aby bylo možno v nejkratší možné době zajistit nápravu podle čl. 10 písm. a)?
Para assegurar o cumprimento das suas obrigações, o fornecedor apresentará uma garantia de entrega, num prazo razoável após a notificação da adjudicação do contrato.
Aby se zajistilo, že dodavatel splní své povinnosti, složí jistotu na dodávku v přiměřené lhůtě od oznámení o přidělení zakázky.
Todavia, o Reino de Espanha e a República Portuguesa beneficiam de um prazo suplementar de dois anos para dar cumprimento à presente directiva.
Španělské království a Portugalská republika mají však k dispozici dodatečnou lhůtou dvou let pro dosažení souladu s touto směrnicí.
N entanto, a República Helénica beneficia de um prazo suplementar de dois anos para dar cumprimento à presente directiva.
Řecké republice se však pro dosažení souladu s touto směrnicí poskytuje doplňková lhůta v trvání dvou let.
No entanto, a República Helénica disporá de um prazo suplementar de um ano para dar cumprimento à presente directiva.
Řecká republika má však navíc lhůtu dalšího jednoho roku pro dosažení souladu s touto směrnicí.
Todavia, a República Heléncia dispõe de um prazo suplementar de um ano para dar cumprimento a estas restantes disposições.
Řecká republika má však pro dosažení souladu s těmito dalšími ustanoveními dodatečnou lhůtu jednoho roku.
Para determinar a duração do prazo razoável, o painel de arbitragem tem em conta o prazo de que necessitaria normalmente a Parte requerida para adotar medidas legislativas ou administrativas comparáveis às identificadas pela Parte requerente como sendo necessárias para assegurar o cumprimento.
Každá smluvní strana může požádat rozhodčí tribunál, aby vydal doporučení, jakým způsobem by žalovaná smluvní strana měla splnit požadavky rozhodnutí.

 

Pesquisas relacionadas: Prazo Para Cumprimento - Prazo Legal Para O Cumprimento - Para Assegurar O Cumprimento Do Prazo - Para Cumprimento Do Prazo - Cumprimento Do Prazo - Prazo De Cumprimento - Cumprimento Do Prazo De Entrega - Cumprimento Do Prazo Contratual - O Cumprimento Do Prazo - Cumprimento Do Prazo Estabelecido -