Tradução de "margem de negociação" a língua checa:


  Dicionário Português-Tcheco

Margem - tradução : Negociação - tradução : Negociação - tradução : Margem de negociação - tradução : Margem de negociação - tradução : Margem de negociação - tradução : Margem - tradução : Margem de negociação - tradução : Margem de negociação - tradução :

Ads

  Exemplos (Fontes externas, não revisadas)

Os montantes adoptados correspondem exactamente aos montantes propostos sem qualquer margem de negociação efectiva para o Conselho, nada garantindo em termos de possibilidade de negociação de futuros orçamentos.
Výše přijatých částek je stejná jako u původních návrhů a nedává Radě žádný prostor k vyjednávání, což stěží budí důvěru v možnosti vyjednávání o budoucích rozpočtech.
As regras estabelecidas nesse código restringem de forma significativa a margem de negociação entre o SIR e as companhias aéreas.
Pravidla stanovená kodexem výrazně omezují prostor pro jednání mezi PRS a leteckými společnostmi.
Rápido e eficiente de negociação forex, CFDs negociação, Patrimônio negociação Ações, commodities e índices de negociação.
Rychlé a efektivní forex obchodování, obchodování s CFD, Equity Zásoby obchodování, komodity a indexy obchodování.
A proposta da Comissão visa permitir maior margem de negociação e, sobretudo, visa a possibilidade de estabelecer o montante das taxas de utilização de um SIR.
Návrh Komise chce umožnit víc prostoru pro jednání a zejména možnost stanovovat výšku poplatků za použití PRS.
A negociação reflecte normalmente a compra e venda activas e frequentes, e os instrumentos financeiros detidos para negociação são geralmente usados com o objectivo de gerar lucro com as flutuações de curto prazo no preço ou na margem do negociante.
Obchodování většinou odráží aktivní a časté nakupování a prodeje a finanční nástroje držené za účelem obchodování jsou většinou používány s cílem generování zisku z krátkodobých cenových fluktuací nebo obchodní marže.
Rápido e eficiente de negociação forex, CFDs negociação
Rychlé a efektivní forex obchodování, obchodování CFDs
PROCEDIMENTO DE NEGOCIAÇÃO
POSTUP VYJEDNÁVÁNÍ
Negociação de Tóquio
USE ochrana s po t R e b i te l e (2026)
5 elementos essenciais para a negociação de ações online. melhor plataforma de negociação
Nejlepší obchodní platforma 5 základními prvky pro on line obchodování na burze.
Negociação
Jednání
Negociação
v případě zboží zakoupeného na komoditním trhu
Negociação
internetovou adresu nebo adresy, na nichž strana zveřejňuje
NEGOCIAÇÃO
OBCHODOVÁNÍ
7 perguntas e respostas para a negociação de ações online. melhor plataforma de negociação
Nejlepší obchodní platforma 7 otázek a odpovědí na on line obchodování na burze.
A negociação de acordosinternacionais
Vyjednávání mezinárodních dohod
RTpoder de negociação (0406)
USE sekularizovaný stát (0406)
Reuniões informais de negociação
Neformální jednání
O dia de negociação
datum uskutečnění
A hora de negociação
čas uskutečnění
Com efeito, foi decidido que a divulgação da referida nota teria envolvido um risco razoavelmente previsível e não puramente hipotético de afectar a margem de negociação da Comunidade e dos seus Estados Membros.
Bylo totiž rozhodnuto, že zpřístupnění uvedené zprávy by přineslo důvodně předvídatelné, a nikoliv čistě hypotetické nebezpečí zásahu do vyjednávacího prostoru Společenství a jeho členských států.
negociação de valores mobiliários mediante a aquisição e venda desses títulos por conta e risco do intermediário , tendo por fim exclusivo beneficiar da margem entre o preço de aquisição e o preço de venda ,
obchodování s cennými papíry na vlastní účet přes nákup a prodej těchto cenných papírů na účet a riziko zprostředkovatele za výhradním účelem získání prospěchu z rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou ,
negociação de valores mobiliários mediante a aquisição e venda desses títulos por conta e risco do intermediário, tendo por fim exclusivo beneficiar da margem entre o preço de aquisição e o preço de venda,
obchodování s cennými papíry na vlastní účet přes nákup a prodej těchto cenných papírů na účet a riziko zprostředkovatele za výhradním účelem získání prospěchu z rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou,
Negociação Uruguai
USE stajení z trhu (2006)
A plataforma de negociação MetaTrader 5 é um dos melhores software de negociação para cada comerciante.
meta obchodník 5 obchodní platforma je jedním z nejlepších obchodního software pro každého obchodníka.
A Comissão comparou a margem de prejuízo com a margem de dumping.
Od uložení platných opatření se podařilo klesající tendenci, pokud jde o počet výrobců v Unii, zastavit.
E sim, encontra se em negociação com a Macedónia, em negociação com a Croácia, em negociação com a Turquia.
Ano, vyjednává se s Makedonií, ano, vyjednává se s Chorvatskem, a ano, vyjednává se s Tureckem.
A negociação de TLS falhou
Navázání TLS spojení selhalo
A negociação de acordos internacionais
Vyjednávání mezinárodníchdohod
18 Reuniões informais de negociação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19Neformální jednání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Margem de lucro
Míra zisku
Margem de dumping
Dumpingová rozpětí
Margem de dumping
Dumpingová marže
Margem de dumping
Míra dumpingu
Margem de lucro
Ziskové rozpětí
Margem de erro
Rozsah chyb
Margem de dumping
Byly provedeny úpravy týkající se nákladů na dopravu, pojištění, manipulaci a nakládku a vedlejších nákladů, balení, úvěrů a provize
Margem de dumping ( )
dumpingového rozpětí
Margem de tolerância
Povolená odchylka
Exploração de sistemas de negociação multilateral
Provozování vícestranných obchodních systémů (Multilateral Trading Facilities)
Com efeito, para se verificar a existência de impacto no mercado, basta que os preços acordados tenham servido de base para a fixação dos preços de transacção individuais, limitando assim a margem de negociação dos clientes.
Pro učinění závěru, že došlo k dopadu na trh, totiž stačí, aby dohodnuté ceny sloužily jako základ pro stanovení cen jednotlivých transakcí, a omezovaly tak vyjednávací prostor, kterým disponují zákazníci.
Uma simplificação do Código de Conduta aumentará a margem para negociação entre os operadores do mercado (companhias aéreas e SIR poderão negociar livremente os preços a praticar na aceitação de reservas por parte do SIR).
Zjednodušení kodexu chování zvýši potenciál pro jednání mezi účastníky trhu (letecké společnosti a PRS budou moci svobodně jednat o výšce poplatku za rezervaci v PRS).
Negociação das contrapartidas
Jak postupovat při jednání o platových podmínkách
Negociação das contrapartidas
Jak se ucházet o pracovní místo v Německu
Negociação das contrapartidas
Jak se připravit na pohovor
Negociação das contrapartidas
Výše platu buď může být předmětem vyjednávání, nebo je v některých společnostech stanovena platovými tarify.

 

Pesquisas relacionadas: Margem A Margem - Margem De Negociação - Margem Para Negociação - Aumentar A Margem De Negociação - A Margem Para Negociação - Haver Margem Para Negociação - Margem Para A Negociação - Uma Margem De Negociação - A Margem De Negociação - Maior Margem De Negociação -