Tradução de "características modernas" a língua lituana:


  Dicionário Português-Lituano

Características - tradução : Características modernas - tradução :

Ads

  Exemplos (Fontes externas, não revisadas)

Construção aliada técnicas modernas da época , mantendo as características estéticas e simbólicas da tradição.
Statybos ir jai giminingų šiuolaikinių technikų metu išlaikant estetines ir simbolines funkcijas tradicijos.
Quando à procura de algo fora de moda, mas com elementos de características modernas, procure Batman jogos on line grátis.
Kai ieškote ko nors, senamadiškas, bet su elementais modernių funkcijų, ieškoti Batman žaidimus internetu nemokamai.
Estamos a considerar estas oportunidades e estamos, naturalmente, à procura de maneiras de podermos utilizar as modernas tecnologias de informação, tão características do nosso século.
Mes nagrinėjame šias galimybes ir, be abejo, tiriame būdus, kaip galima panaudoti modernias IT technologijas, kurios yra labai įprastos mūsų amžiuje.
Quanto ao transporte de mercadorias, o crescimento e as características das economias modernas (tal como o trabalho a termo ou em fluxos tensos ) aumentam o frete.
Krovinių vežimo srityje dėl šiuolaikinės ekonomikos augimo ir jos pobūdžio (pvz., sistemos just in time , t. y. reikiamu laiku) turėtų didėti vežamų krovinių kiekis.
Temos as armas mais modernas.
Mes turim moderniausius ginklus.
3. O Estágio das Montanhas Modernas
3. Šiuolaikinių kalnų etapas
Vantagens das modernas janelas e portas
Šiuolaikinių langų ir durų privalumai
A análise das ameaças modernas também.
Taip pat svarbi šiuolaikinių grėsmių analizė.
aplicação de técnicas aduaneiras modernas, nomeadamente
Šalys skatina derinti muitų teisės aktus, procedūras, standartus ir reikalavimus.
aplicação de técnicas aduaneiras modernas, nomeadamente
47 straipsnis
As turbinas eólicas mais modernas consistem numa...
(Garso įrašas) Alas Goras Šiuolaikines vėjo turbinas sudaro didelis...
3. O Estágio das Montanhas Modernas 543
3. Šiuolaikinių kalnų etapas 543
3. O Estágio das Montanhas Modernas 682
3. Šiuolaikinių kalnų etapas 681
Muitas pessoas modernas se fazem essa pergunta.
Daugelis šiuolaikinių žmonių užduoti sau šį klausimą.
incentivar a aprendizagem de línguas modernas estrangeiras
skatinti moderniųjų užsienio kalbų mokymąsi
Nada das vossas modernas pastas de madeira!
Tai ne šiuolaikinė pliurzė iš medienos.
Agora... um verdadeiro tipógrafo odeia meninas modernas.
Taigi, tikroji spaustuvininkė nekenčia merginos, kuri nori slėgio mažėjimo.
Incentivar a aprendizagem de línguas modernas estrangeiras
skatinti moderniųjų užsienio kalbų mokymąsi
Não se deixe enganar por essas versões modernas.
Nebūkite apgauti šių šiuolaikinių versijų.
Em muitas centrais modernas a madeira pode ser
Daugelyje modernių šiluminių elektri
Não querem perceber o alcance das armas modernas.
Jie paprastai nesupras, ką modernūs ginklai daro!
Rosetta Project Modernas Rosetta Stone dias com 1000 línguas
Rozetės projektas šiuolaikinio dieną Rozetės akmuo su 1000 kalbomis
O erro maior das religiões modernas é o negativismo.
Šiuolaikinių religijų pagrindinė klaida yra jų negatyvizmas.
Essa crença explica a eficácia de muitas relíquias modernas.
Šitas tikėjimas paaiškina daugelio šiuolaikinių relikvijų veiksmingumą.
As suítes e estúdios são equipados com comodidades modernas.
Pasirinkite apgyvendinimą iš modernių ir gražių apartamentų ir studijų, įrengtų su naujausiais patogumais.
Muitas das tecnologias modernas estão bloqueadas pela nossa legislação.
Mūsų įstatymai užkerta kelią didžiajai šiuolaikinių technologijų daliai.
Precisamos de uma supervisão e de uma regulação modernas.
Mums reikia šiuolaikinės priežiūros ir reguliavimo.
Há muitas tecnologias modernas capazes de evitar o congestionamento.
Yra daug šiuolaikinių technologijų, kurias naudojant galima užkirsti kelią spūsčių susidarymui.
E com ele vieram finalmente essas ridículas ideias modernas.
Tai jo naujos juokingos įdėjos.
Em essência e com frases modernas, Jesus disse a Ganid
Iš esmės ir šiuolaikine frazeologija perteikus, Jėzus Ganidui aiškino
Na maioria das sociedades modernas, não há necessidade alguma para poligamia.
Daugumoje modernių visuomenių nebėra jokio poreikio poligamijos egzistavimui.
Adequado para todas as técnicas modernas de aplicação e branqueamento total.
Tinka visų šiuolaikinių metodų taikymo ir visiškas balinimas.
Além disso, existem muitas atrações modernas e lugares incríveis em Baltimore.
Taip pat yra daug modernių atrakcionų ir nuostabiausių vietų Baltimorėje.Garsusis akvariumas yra vienas iš tokių vietų.
desses manuscritos católicos. Atos foi removido das versões modernas da Bíblia
Apaštalų darbai buvo išimti iš šiuolaikinių Biblijos versijų, nes jie smerkia kūdikių krikštą.
Recorrendo às tecnologias modernas, podemos derrubar os obstáculos que existem actualmente.
Naudodamiesi moderniomis technologijomis galime pralaužti šiandien egzistuojančias sienas.
Deveria também incluir um programa para a utilização das modernas TI.
Joje taip pat turėtų būti įtraukta ir šiuolaikiškų IT naudojimo programa.
Para matálos foram usadas as armas mais modernas, incluindo armas químicas.
Jų nužudymui, buvo panaudoti naujai išrasti ginklai, įskaitant chemini ginklą.
Tais políticas deverão ser apoiadas por instituições do mercado de trabalho modernas.
Tokią politiką turėtų remti šiuolaikiškos darbo rinkos institucijos.
Igrejas modernas na tradição reformada incluem a Prebisteriana, Congregacionalista e algumas Batistas.
Iš modernių bažnyčių reformatų tradicijų laikosi presbyterionai, susirinkimo bažnyčia ir kai kurie baptistai.
Indicado para todas as modernas técnicas de aplicação e de branqueamento total.
Tinka visų šiuolaikinių metodų taikymo ir visiškas balinimas.
Esses gêmeos retardados tornaram se os fundadores das tribos modernas de símios.
Šitie atsilikę dvyniai tapo dabartinių žmoginių beždžionių genčių sukūrėjais.
Os mercados financeiros são fundamentais para o funcionamento das econo mias modernas.
Finansų rinkos yra būtinos šiuolaikinių ūkių veikimui.
notas, com o objectivo de contrariar eficazmente as técnicas de contrafacção modernas.
atpažįstami apsaugos požymiai, siekiant veiksmingiau pasipriešinti modernioms pinigų padirbinėjimo technologijoms.
Acesso a fontes de energia modernas nos países em vias de adesão
Prieiga prie šiuolaikinių energijos šaltinių narystės siekiančiose šalyse
Temos de difundir mensagens mais modernas, que permitam tocar realmente os jovens.
Pranešimai, kurios mes perduodame, turi būti šiuolaikiškesni ir padaryti jaunimui didelį įspūdį.

 

Pesquisas relacionadas: Características Modernas - Modernas - Línguas E Literaturas Modernas - Instalações Modernas - Licenciatura Em Línguas E Literaturas Modernas - Letras Modernas - Técnicas Modernas - Sociedades Modernas - Empresas Modernas - Máquinas Mais Modernas -