Tradução de "posição consultoria" a língua eslovaca:


  Dicionário Português-Eslovaco

Consultoria - tradução : Posição - tradução : Posição - tradução : Posição - tradução : Consultoria - tradução : Posição consultoria - tradução :

Ads

  Exemplos (Fontes externas, não revisadas)

Você pode, por exemplo, entrar e então imprimir a posição do professor, horas de consultoria ou similar nos horários.
Napríklad môžete zadať a následne na rozvrhoch vytlačiť pozíciu učiteľa, konzultačné hodiny a podobne.
Faço consultoria.
Poradenské služby.
Serviços de consultoria
Konzultačné služby
UE Não consolidado, exceto para serviços de consultoria (nenhuma para serviços de consultoria).
Služby úschovy a uskladnenia tovaru okrem paliva prepravovaného potrubím
Serviços de consultoria de gestão e serviços relacionados com a consultoria de gestão
služby súvisiace s poradenstvom v oblasti riadenia
A consultoria tem morada?
Má tá firma nejakú adresu?
Serviços de consultoria fiscal
(CPC 86211 a 86212, okrem účtovníckych služieb)
Serviços de consultoria fiscal
Pokiaľ ide o Rakúsko, časť výnimky DNV v súvislosti s dopravnými právami sa týka všetkých krajín, s ktorými sú uzatvorené alebo sa žiada, aby boli uzatvorené, dvojstranné dohody o cestnej doprave alebo iné dojednania o cestnej doprave.
Serviços de consultoria fiscal
výroba inde neuvedená
Serviços de consultoria fiscal
Ak je zakladateľ právnickou osobou, platí podmienka registrovaného sídla pre túto právnickú osobu.
Serviços de consultoria fiscal
Súvisiace vedecké a technické konzultačné služby
Serviços de consultoria fiscal
Služby záchranného systému
Serviços de consultoria fiscal
Služby týkajúce sa využívania jadrovej energie na mierové účely
Serviços de consultoria fiscal
SE Členstvo v advokátskej komore potrebné len na používanie švédskeho titulu advokat podlieha požiadavke pobytu.
serviços de consultoria fiscal
VÝHRADY EURÓPSKEJ ÚNIE TÝKAJÚCE SA POSKYTOVATEĽOV ZMLUVNÝCH SLUŽIEB A NEZÁVISLÝCH ODBORNÍKOV
Serviços de consultoria e parceiros
Konzultačné služby a partneri
Funções de consultoria e gestão
Riadiace a poradné funkcie
Serviços de consultoria do FEI
Záruky pre MSP
Reforço dos serviços de consultoria
Rozšírené poradenské služby
Serviços de consultoria de gestão
Poradenské služby pre oblasť riadenia
Serviços de consultoria de gestão
BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK Neviazané.
Serviços de consultoria de telecomunicações
Fotografické služby
Serviços de consultoria de gestão
dodávka krvi, krvných prípravkov a transplantovaných orgánov
Serviços de consultoria de telecomunicações
Vyhľadávanie vedúcich pracovníkov
serviços de consultoria de gestão
poradenské služby v oblasti riadenia
Serviços de consultoria de gestão
služby súvisiace s poradenstvom pre oblasť riadenia
Serviços de consultoria de gestão
ES Neviazané pre zahraničné investície do strategických minerálov.
Serviços de consultoria de telecomunicações
Služby účtovníctva a účtovnej evidencie
Serviços de consultoria de gestão
Databázové služby (CPC 844)
Serviços de consultoria de gestão
bb) práce pri prieskume staveniska
Serviços de consultoria de gestão
Bez obmedzenia s výnimkou opatrení týkajúcich sa kategórií fyzických osôb uvedených v stĺpci prístup na trh.
Serviços de consultoria de gestão
HR Podmienka obchodnej prítomnosti.
Serviços de consultoria de gestão
BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO, SI Neviazané.
Serviços de consultoria de telecomunicações
PL Neviazané pre služby súdnych prekladateľov a tlmočníkov.
Custos dos serviços de consultoria
Náklady na poradenské služby
Consultoria em matéria de investimentos
Poradenstvo pri investovaní
De criança para o Egito consultoria
Od dieťa do Egypta poradenstvo
Agora, gere uma consultoria de segurança...
V súčasnosti poskytuje bezpečnostné poradenstvo...
Consultoria em matéria de investimentos, e
pomocné služby súvisiace s poistením, opísané v bode iv) vymedzenia poistenia a služieb súvisiacich s poistením v článku 13.1.
Serviços de consultoria de gestão geral
Opravy súvisiace s kovovými výrobkami, strojmi a zariadeniami
Serviços de consultoria e representação jurídica
Výhrada I PT 48
CPC 887 (exceto serviços de consultoria)
Komerčnú licenciu na rybolov, ktorou sa udeľuje právo na rybolov v teritoriálnych vodách niektorého členského štátu EÚ, možno udeliť iba plavidlám plaviacim sa pod vlajkou členského štátu EÚ.
prestação de serviços de consultoria jurídica.
bankovníctvo alebo poisťovaciu činnosť, či účasť v bankových alebo poisťovacích spoločnostiach
Serviços científicos e de consultoria afins
Právo vykonávať regulované odborné činnosti v jednom členskom štáte nezaručuje právo vykonávať ich v inom členskom štáte.
Serviços de consultoria fiscal (CPC 863)
Audítorské služby

 

Pesquisas relacionadas: De Uma Posição Posição - Posição Equivalente A Uma Posição Dominante - Consultoria - Empresa De Consultoria - Consultoria Jurídica - Consultoria Empresarial - Serviços De Consultoria - Consultoria Técnica - Prestar Consultoria - Consultoria Especializada -