Tradução de "importa presente" a língua eslovaca:


  Dicionário Português-Eslovaco

Presente - tradução : Presente - tradução : Importa - tradução : Importa - tradução : Presente - tradução : Importa - tradução : Importa presente - tradução :

Ads

  Exemplos (Fontes externas, não revisadas)

Importa pois incluir expressamente este tipo de tratamento na presente directiva.
Táto smernica by sa preto mala výslovne vzťahovať na takéto zaobchádzanie.
Importa, para fins da presente decisão, utilizar essas diferenciações em termos de número.
Toto rozlíšenie na základe počtu zvierat by sa malo použiť na účely tohto rozhodnutia.
Importa estabelecer um mecanismo que garanta a aplicação efectiva das disposições do presente regulamento .
Vhodné je vytvoriť mechanizmus na zabezpečenie efektívneho vynucovania ustanovení tohto nariadenia .
Hyde, não importa quanto o presente custa... desde de que seja pessoal e sentimental.
Hyde, nezáleží na tom kolko dar stojí... Ak je osobný a s citom.
Não importa. Não importa.
Na tom nezáleží.
Especialmente as crianças estão à espera, e não se importa que os adultos receber o presente.
Najmä ich deti čakajú, a nevadí, že dospelí dostať darček.
Com efeito, essa disposição, na parte que importa para o presente caso, tem o teor seguinte
Toto ustanovenie má totiž v rozsahu, v akom je relevantné pre prejednávaný prípad, nasledujúce znenie
É atendendo a estas considerações que importa analisar os fundamentos invocados em apoio do presente recurso.
Analýzu žalobných dôvodov v tomto konaní je preto primerané vykonať vo svetle uvedených úvah.
Por esse motivo, importa revogar a Decisão 2001 121 CE e substituí la pela presente decisão,
Rozhodnutie 2001 121 ES by sa preto malo zrušiť a nahradiť týmto rozhodnutím,
Não obstante, importa também ter presente evoluções ou avanços na direcção certa queé necessário apoiar e reforçar.
Je však tiežpotrebné poukázana rozvoj či pokroky správnym smerom, ktoré treba podporia zintenzívni.
Em primeiro lugar, importa salientar que, no decurso do presente processo, a Comissão matizou sensivelmente a sua
Po prvé je potrebné poznamenať, že v priebehu tohto konania Komisia značne zmenila svoj postoj, pokiaľ ide o vzťah, ktorý
Logo, importa examinar a seguir se a presente situação está abrangida pelo âmbito de aplicação do Tratado.
Ďalej je teda potrebné najprv skúmať, či prejednávaná vec spadá do pôsobnosti Zmluvy.
Não importa o que disse. Sim, importa!
Nie je dôležité, čo povedal.
Não importa se ou não alguém se importa.
Nezáleží na tom, či sa niekto stará.
Importa referir que, no âmbito do presente inquérito, o regulamento de base não impõe a realização de tal exame.
Treba uviesť, že základné nariadenie nevyžaduje takéto preskúmanie v rámci súčasného prešetrovania.
Por conseguinte, importa pôr termo ao período de aplicação da presente derrogação aquando da entrada em vigor dessa directiva.
Je preto nevyhnutné privodiť dobu uplatňovania tejto výnimky ku koncu, keď uvedená smernica nadobudne účinnosť.
Que importa?
Čo na tom záleží?
Não importa.
Bez ohľadu na to.
Não importa.
Nevadí.
Se importa...
Vadí Ti...
Não importa.
Nevadí.
Não importa.
Nič sa nedeje.
Não importa.
A nezáleží na tom.
Não importa...
To je jedno...
Não importa.
To nie je podstatne.
Não importa.
To nie je dôležité.
Não importa.
Čerpať si vlastnú vodu.
Que importa?
Zalezi na tom?
Não importa.
To je asi jedno.
Se importa? ...
Nebude vám vadiť?
Isso importa?
Hovor!
Que importa?
Noačo.
Não importa.
To nie je žiadny kumšt.
Não importa.
Nie je to nic moc.
Não importa.
Je jedno ako.
Não importa.
Bez ohľadu.
Que importa?
K čomu je?
Não importa.
Um.
Que importa?
No a?
Não importa.
To je mi jedno.
Sim, importa.
Ale záleží.
Não importa.
Nevadí. Hej!
Isso importa?
Na tom nezáleží?
Importa porém ter presente que a prestação dos indicadores de desempenho poderá vir a ser condicionada por incertezas e imprevistos.
Pritom si treba uvedomiť, že neistota a nepredvídateľné udalosti môžu ovplyvniť dosahovanie týchto ukazovateľov výkonu.
Importa centrarmos os nossos esforços não apenas no presente, mas também no longo prazo, e enquadrá los num programa específico.
Táto podpora by sa nemala sústreďovať iba na súčasnosť, ale na dlhodobé hľadisko, a musí byť založená na konkrétnom programe.

 

Pesquisas relacionadas: Importa Ter Presente - Não Importa - O Que Importa - Não Se Importa - Importa Referir - Pouco Importa - Importa Referir Que - Importa Salientar - O Que Realmente Importa - é O Que Importa -